Date XD : วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล Symbol : ชื่อหุ้น
Price : ราคา Type Dividend : ประเภทการจ่ายปันผล
Yield : เงินปันผลต่อหุ้นหรืออัตราเงินปันผลตอบแทน Date Dividend : วันที่จ่ายปันผล
Operation Period : ระยะเวลา Share : จำนวนหุ้น

หุ้นปันผล

00123456
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 TLGF 15.00 Bath 4.49 - 0.22 -
28 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562 TSC 0.00 Bath 7.81 29 ม.ค. 2562 0.60 -
22 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562 PJW 7.00 Bath 0.00 23 ม.ค. 2562 0.08 -
18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 BTS 1.00 Bath 3.40 21 ม.ค. 2562 0.17 -
04 ม.ค. 2562 04 ม.ค. 2562 ORI 18.00 Bath 5.65 7 ม.ค. 2562 0.06 -
03 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562 LTX 18.00 Bath 2.95 4 ม.ค. 2562 1.50 -
02 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562 INGRS 11.00 Bath 7.65 3 ม.ค. 2562 0.026 -
DOD 18.00 Bath 0.00 3 ม.ค. 2562 0.44 -
00123456
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 PICO 15.00 Bath 6.25 26 ก.พ. 2562 0.30 -
13 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562 GCAP 12.00 Bath 5.45 14 ก.พ. 2562 0.15 -
12 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2562 OSP 28.00 Bath 0.00 13 ก.พ. 2562 0.30 -
POPF 1.00 Bath 7.54 - 0.2843 -
PPF 1.00 Bath 6.09 - 0.1743 -
PTTEP 11.00 Bath 4.08 13 ก.พ. 2562 3.25 -
SIRIP 1.00 Bath 4.97 - 0.1382 -
CPNCG 1.00 Bath 6.39 - 0.2204 -
CRYSTAL 1.00 Bath 4.73 - 0.048 -
DIF 1.00 Bath 5.92 - 0.26 -
11 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2562 WHABT 27.00 Bath 5.48 - 0.1325 -
08 ก.พ. 2562 08 ก.พ. 2562 TAPAC 22.00 Bath 1.56 11 ก.พ. 2562 0.11 -
07 ก.พ. 2562 07 ก.พ. 2562 IRC 28.00 Bath 4.62 8 ก.พ. 2562 0.8965 -
METCO 22.00 Bath 6.74 8 ก.พ. 2562 13.00 -
01 ก.พ. 2562 01 ก.พ. 2562 KTIS 18.00 Bath 3.15 4 ก.พ. 2562 0.06 -
; ;